Social Return invulling

Het Adviespunt SR is er voor u als opdrachtnemer om u bij te staan met advies over het invullen van uw Social Return verplichting en monitoren de uitvoering in haar registratiesysteem. Het Adviespunt SR maakt onderdeel uit van het WerkgeversServicepunt AV-regio (WSP AV-regio); een samenwerkingsverband van uitvoeringsorganisatie Avres, Regionaal Arbeidsmarktplatform AV-regio en het UWV.

Mogelijke invullingen social return verplichting

De mogelijkheden voor de inzet van Social Return, in volgorde van voorkeur zijn:

 1. Arbeidsparticipatie
 2. Arbeidsontwikkeling
 3. Inkoop bij/ werk uitbesteden aan SW-bedrijf of sociale onderneming
 4. Sociale en/ of maatschappelijke activiteit (in het kader van het verbeteren positie op de arbeidsmarkt).

Een combinatie van deze mogelijkheden is toegestaan, zolang er een relatie blijft bestaan tot de aanbesteding. U mag als opdrachtnemer gebruik maken van een onderaannemer voor invulling van de social return verplichting, maar u blijft verantwoordelijk voor een correcte invulling en afwikkeling.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende mogelijkheden van de social return inzet. Een nadere uitleg en voorwaarden zijn terug te vinden in het social return uitvoeringsprotocol voor opdrachtnemers van de AV-regio. Dat kunt u opvragen bij het Adviespunt SR.

1. Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Dit is voor hen een belangrijke opstap naar duurzaam werk. Voor de invulling van de social return verplichting kunt u een medewerker of medewerkers een werkplek bieden. De AV-regio werkt met de Bouwblokmethode waarin de doelgroepen en bijbehorende tarieven staat beschreven.

2. Arbeidsontwikkeling

Naast arbeidsparticipatie heeft social return tot doel de arbeidsontwikkeling van medewerkers te bevorderen en de arbeidsmarktpositie van hen versterken. Onder arbeidsontwikkeling worden activiteiten verstaan in het kader van om-, her- en bijscholing. Arbeidsontwikkeling vindt altijd plaats in combinatie met werk. U kunt  training en scholing inzetten als Social Return. De ontwikkeling kan gericht zijn op vakinhoudelijke kennis maar ook op het verkleinen of wegnemen van bijvoorbeeld taalachterstanden. Inzet op taalontwikkeling (bijvoorbeeld een cursus voorkomen en verminderen laaggeletterdheid) wordt aanvullend gewaardeerd.

3. Inkoop bij/ werk uitbesteden aan SW-bedrijf of sociale onderneming

U kunt als social return invulling een sociale inkoopopdracht plaatsen of werkzaamheden uitbesteden aan de sociale werkvoorziening (in de AV-regio is dat Avres) of een sociale onderneming. Om als sociale onderneming erkend te worden, moet de onderneming:

 1. Een certificaat PSO 30+ overleggen of een gelijkwaardige accountantsverklaring waaruit blijkt dat minstens 30% van de werknemers mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. Aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit de verkoop van producten en diensten.

Over de invulling gaat de opdrachtnemer in overleg met het Adviespunt SR. Bij een inkoopopdracht wordt het factuurbedrag, exclusief materiaalkosten en btw opgevoerd.

4. Sociale en/ of maatschappelijke activiteit

U kunt ook door het uitvoeren van een of meerdere maatschappelijke activiteiten invulling geven aan de social returnverplichting. Het gaat om inzet (in natura) door het verrichten van activiteiten die:

 1. Arbeidsparticipatie of vakmanschap bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen over bedrijf, branche of sector of bedrijfsbezoeken:
 2. Brede maatschappelijke opgaven ondersteunen gericht op (arbeids)ontwikkeling met als doel de (arbeids)participatie van mensen te vergroten. Dit kan gaan om activiteiten gericht op taalontwikkeling van mensen, het bestrijden van eenzaamheid/sociaal isolement of een bijdrage aan de armoede- en schuldenaanpak.

We vragen u als opdrachtnemer om vooraf een onderbouwd voorstel met urenspecificatie in te leveren bij het Adviespunt SR. In overleg bepalen we vervolgens de definitieve waardering van de activiteit. Opdrachtnemer levert na afloop van de activiteit bewijsstukken in om aan te tonen dat de activiteit(en) is (zijn) uitgevoerd.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van initiatieven, waarvan u uw deelname kunt opvoeren als (een deel van) uw Social Return invulling.

Corona maatregel: Van werk naar werk

Werknemers die werken bij organisaties die te maken hebben met een reorganisatie en waar afscheid van wordt genomen, willen wij graag ondersteunen van werk naar werk. Daarvoor gelden 3 mogelijkheden:

 1. Aantoonbaar van werk naar werk binnen de eigen organisatie;
 2. Aantoonbaar van werk naar werk binnen de sector;
 3. Aantoonbaar van werk naar werk buiten de sector.

De social return waarde is minder hoog dan de waarde die geldt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We streven met de invuloptie van Werk naar werk voor behoud en inzet van expertise.